Διπλωματικο Σωμα

Οι εξετάσεις για το διπλωματικό σώμα θα διεξαχθούν στις 3 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα, ιδιαίτερα μαθήματα για την προετοιμασία υποψηφίων για τις ξένες γλώσσες και την παγκόσμια ιστορία.

Δείγμα Δουλειάς

Ενδεικτικά, μπορείτε να δείτε υλικό από τα μαθήματα.

Αντίστροφες μεταφράσεις προς τα αγγλικά:

Άρθρο Καθημερινής, Επιτακτική ανάγκη η χάραξη εθνικής εξωτερικής πολιτικής
Άρθρο Καθημερινής, Εμείς μπορούμε;

Αντίστροφες μεταφράσεις προς την γαλλικά:

Άρθρο Ελευθεροτυπίας, Διάλογοι για το Κόσοβο
Άρθρο Καθημερινής, Η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών στο διεθνές δικαστήριο


Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει:

 • Να έχουν γεννηθεί μεταξύ 1977 και 1991
 • Να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Προϋποθέσεις διορισμού

Οι υποψήφιοι προκειμένου να διοριστούν θα πρέπει να έχουν:

 1. Ελληνική ιθαγένεια
 2. Υγεία και φυσική κατάσταση κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
 3. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή (για τους άντρες)
 4. Να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα διορισμού
 5. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

 1. Αίτηση
 2. Πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας (με ονοματεπώνυμο και υπογραφή στο πίσω μέρος)
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας (και οι δύο όψεις), πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 4. πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου απαιτείται)

Μπορείτε να υποβάλλεται την αίτησή σας μέχρι την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 με δύο τρόπους:

 • Αυτοπροσώπος ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση, καθημερινά από τις 11 μέχρι τις 13
 • Αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη "Για το διαγωνισμό των Ακολούθων"

Στη δ/νση:
ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωνσης
Ακαδημίας 1 - Γραφείο 208
10671, Αθήνα
Tηλ. 210-3681139, 210-3681138

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Πρωτεύοντα μαθήματα

 1. Ελληνική γλώσσα
 2. Γαλλική γλώσσα
 3. Αγγλική γλώσσα
 4. Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία
  • από το 1815 ως το 1945
  • από το 1945 ως σήμερα
 5. Δημόσιο διεθνές δίκαιο
 6. Πολιτική οικονομία, δημόσια οικονομία και διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Δευτερεύοντα μαθήματα

 1. Στοιχεία διεθνών σχέσεων
 2. Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 3. Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
 4. Παγκόσμια γεωγραφία
 5. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
 6. Ναυτικό δίκαιο
 7. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μπορείτε να δείτε την προτεινόμενη ύλη των εξετάσεων όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών: Προτεινόμενη βιβλιογραφία.


Πηγή: Προκήρυξη διαγωνισμού διπλωματικής ακαδημίας, Υπουργείο Εξωτερικών